Cluster 6-7-8 
In cluster 6-7-8 werken de leerlingen in zowel homogene als heterogene groepen.
Bij de kernvakken rekenen en taal wordt veel verwerkt met behulp van Snappet, een digitale omgeving die het mogelijk maakt om meer gepersonaliseerd te leren.
Voor de creatieve vakken en het vak technisch lezen wordt clusterbreed gewerkt in diverse samenstellingen.

Vanaf groep 6 bekijken leerkrachten samen met ouders en kind welk lesaanbod past bij de onderwijsbehoeften en het uitstroomperspectief van hun kind, waardoor het werken met een eigen leerlijn in dit cluster steeds vaker voorkomt.
In groep 6 maken de leerlingen kennis met het vak studievaardigheden en worden ze begeleid in het 'leren leren' en het plannen voor toetsen. Hierop aansluitend krijgen de leerlingen in de groepen 7 en 8 jaarlijks een agenda, aangeschaft door school, waarbij de nadruk ligt op het plannen en leren omgaan met huiswerk in de vorm van 'leerwerk' voor toetsen en 'maakwerk' voor de kernvakken rekenen en taal. 
                      
Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen voor het eerst ook het vak Engels waarbij de nadruk in groep 7 vooral ligt op een kennismaking met de Engelse taal. In groep 8 wordt hierin meer verdieping gezocht. Het verkeersexamen wordt tweejaarlijks afgenomen. De leerlingen doen in groep 7 of 8 verkeersexamen.

De kinderen van groep 8 worden goed voorbereid op het voortgezet onderwijs. In de voorbereiding, advisering en keuze voor het voortgezet onderwijs staat het individuele kind centraal en worden ouders en kinderen hierin stap-voor-stap door de leerkrachten begeleid. De leerlingen in groep 8 nemen aan het einde van het schooljaar deel aan een centrale eindtoets.